‘Onze impact op het milieu minimaliseren’

De Hartekamp Groep neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil haar steentje bijdragen. Ons duurzaamheidsbeleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie en staat voor een integrale visie op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit wordt onder andere  in verschillende beleidsnotities verwoord.  Voor de Hartekamp Groep betekent duurzaamheid het minimaliseren van de impact op het milieu bij het leveren van hoogwaardige zorg aan onze cliënten.

Maarten Sielcken, bestuurder Hartekamp Groep ondertekent de Greendeal 3.0

Ondertekening Greendeal 3.0

Om ons commitment aan duurzaamheid vorm te geven, heeft de Hartekamp Groep de Greendeal 3.0 ondertekend. De Greendeal onderstreept de ambitie van de zorgsector om te verduurzamen en zet in op de vermindering van CO2 uitstoot, de impact op de leefomgeving en de circulariteit van materialen en grondstoffen. Door ondertekening van de Green Deal 3.0 committeert de Hartekamp Groep zich aan doelen, afspraken en acties die lopen van 2023 tot 2026.

1)    Verminderen CO2 uitstoot

We stimuleren medewerkers, vrijwilligers en cliënten op de woon- en dagbestedingslocaties en medewerkers van de ondersteunende diensten om minder energie te verbruiken. Om inzicht te krijgen in hun verbruik hebben alle zorgteams een boekje ontvangen over hun energieverbruik. Dit geeft nuttige inzichten en stimuleert hen om beter op bepaalde zaken beter te letten.

2)    Circulair werken

We gooien geen dingen weg die we nog kunnen gebruiken. We moeten met elkaar naar een circulaire samenleving, waarin we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van grondstoffen en ons afval (op de langere termijn) reduceren tot bijna nul. Ons doel is dat, ten opzichte van 2016, in 2030 minstens 50% van ons materiaalgebruik bestaat uit gerecyclede grondstoffen en we streven naar maximaal circulaire zorg in 2050.

De gehandicaptenzorg verbruikt veel materialen, hulp- en beschermingsmiddelen en grondstoffen. Grondstoffen zijn schaars. Daarom is hergebruik in combinatie met minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.

3)    Minder medicijnresten

Het gebruik van medicijnen zorgt voor medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater. Dit komt onder andere door medicijnresten in urine en ontlasting en doordat ongebruikte medicijnen door de gootsteen worden weggespoeld. Ook heeft de productie van geneesmiddelen impact op het klimaat en het milieu. Dit schaadt niet alleen het milieu maar ook de leefomgeving. Medicatieveiligheid gaat over alle activiteiten die zijn gericht op de juiste voorschrijving, aflevering en het juiste gebruik van geneesmiddelen. Belangrijk hierbij is het proces van voorschrijven, afleveren, opslag/beheer, bereiding, toedienen, registreren en het permanent evalueren daarvan. Binnen de Hartekamp Groep heeft dit onze constante aandacht.

4)    Bevorderen gezonde leef- en werkomgeving

De Hartekamp Groep zet in op de gezondheid van cliënten, vrijwilligers en haar medewerkers, zowel thuis als in en rondom de eigen woon- en werklocaties. Het gaat om het voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde werk- en woonomgeving en het waar mogelijk stimuleren van een gezonde levensstijl. Dit zorgt niet alleen voor meer gezonde levensjaren maar ook voor een beperking van de vraag naar medische zorg.

5)    Vergroten van kennis en bewustwording over duurzaamheid

Het is essentieel dat alle medewerkers van de Hartekamp Groep weten dat er een relatie is tussen menselijk handelen, klimaatverandering, milieuvervuiling en gezondheid. Duurzaam handelen wordt nog beter verankerd in alle onderdelen van de bedrijfsvoering en ondersteuning in de organisatie.

Milieuthermometer Zorg

We gebruiken de Milieuthermometer Zorg als milieumanagementsysteem. Dit systeem omvat de onderwerpen binnen het thema ‘Planet’ van het People-Planet-Profit en het gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het systeem is specifiek voor de zorg ontwikkeld door het Milieuplatform Zorg (MPZ) en is tevens een keurmerk, dat organisaties krijgen als zij aan bepaalde criteria voldoen. Met de Milieuthermometer maakt de Hartekamp Groep de genomen maatregelen voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. Thema’s die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: inkoop, vastgoed, innovatie, voeding en mobiliteit.

Resultaten

De Hartekamp Groep heeft voor negen locaties het zilveren certificaat van het Milieu Platform Zorg. Dit betekent dat onze organisatie het afgelopen jaar flinke stappen heeft gezet op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Cliënten en medewerkers helpen om de Hartekamp Groep te verduurzamen. Samen letten we al op dingen zoals het licht uitdoen, de kachel lager zetten, afvalscheiding etc. Een aantal cliënten is ambassadeur duurzaamheid en geeft thuis en bij de dagbesteding voorlichting over o.a. afvalverwerking, water, elektriciteit, gezonde voeding én delen en ruilen.

Een grote stap die we hebben gezet betreft; het duurzaam inkopen. Er is ook een verbeterplan duurzame voeding opgesteld voor de periode 2023 – 2026. We zetten in op het vergroten van bewustwording bij medewerkers en cliënten over de impact van voeding op het milieu, het geven van informatie en het vergroten van het draagvlak voor duurzamere voeding.

Meer weten of lezen over onze duurzaamheidsdoelen. Bekijk dan hier ons Duurzaamheidsjaarverslag 2022

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties